Accesibilidade

Mamasunción comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro,  sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro).

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://mamasuncion.gal (os subdominios deste sitio web terán as súas propias declaracións de accesibilidade).

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

Poderían existir erros de código puntuais de edición nalgunha páxina web. [4.1.1 Procesamento]

Poderían existir algúns compoñentes da interface de usuario que non se atopen etiquetados correctamente.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 12de xuño de 2023.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web. Transmitir outras dificultades de acceso ao contido. Formular calquera outra consulta ou suxerencia de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

Correo electrónico: [email protected]
Teléfonos: 986 18 09 27

As comunicacións serán recibidas e tratadas polo equipo informático, como unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra cos requisitos de accesibilidade ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade. Ligazón ao procedemento de solicitude de información accesible e queixas do artigo 12 do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través de presentación de escrito e envio postal a Mamasunción en Rúa Trasdeza 96 Baixo 1, 36540 Silleda ou por correo electrónico á dirección: [email protected]. As reclamacións serán recibidas e tratadas polo departamento correspondente.

Contido opcional

A versión actualmente visible deste sitio web é de maio de 2023 e nesa data fíxose a revisión do nivel de accesibilidade vixente naquel momento.

A partir da devandita data lévanse a cabo revisións parciais diarias do contido web novo ou modificado, tanto dos persoais como das páxinas e documentos finais publicados, a fin de asegurar o cumprimento dos requirimentos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549:2019, considerando as excepcións do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro.

Entre outras se adoptan as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

Utilización de texto alternativo nas imaxes.
As ligazóns ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo
Uso dos estándares do W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.