Termos e condicións

Condicións de Compra

  1. Condicións xerais de contratación
  2. Información previa á contratación

O contrato do PRESTADOR co usuario para a compra dos seus produtos producirán todos os efectos xurídicos, cando concorran o consentimento e os demais requisitos necesarios para a súa validez, establecidos na normativa vixente.

Os prezos expostos na tenda on- line poderán ser revisados e modificados, se as condicións requíreno, en calquera momento. Por este motivo, informamos de antemán, que na web en determinados momentos, ofreceranse produtos en “oferta”. Ditas “ofertas” son produtos cun tratamento diferenciado do resto, debido a que o seu prezo é máis baixo que o habitual. No portal, aparecerá o prezo común, e á beira o da oferta.

Todos os prezos dos produtos expostos na presente páxina web levan incluído o IVE/IVE. A base impoñible máis o IVE/IVE, atoparano no carriño da compra ao finalizar a mesma, na factura final.

  1. Información ao consumidor sobre o exercicio do dereito de desistencia

O exercicio do dereito de desistencia ao amparo de Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, atendendo ao contido do Artigo 68 “O dereito de desistencia dun contrato é a facultade do consumidor e usuario de deixar sen efecto o contrato celebrado, notificándollo así á outra parte contratante no prazo establecido para o exercicio dese dereito, sen necesidade de xustificar a súa decisión e sen penalización de ningunha clase”.

Iso significa, que o usuario pode exercer o dereito para desistir do contrato subscrito co comercio, nun prazo de 15 (quince) días naturais sen necesidade de xustificación algunha.

  1. Exercicio do Dereito de Desistencia

Para exercer o dereito de desistencia, o usuario deberá notificar a súa decisión para desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal certificado, ou correo electrónico). Deberá utilizar o modelo de formulario de desistencia que figura neste apartado.

Instrucións para o seu enchemento:

Dirixir a carta por correo postal certificado, ou ben, por e-mail ás seguintes direccións dispoñibles:

Correo electrónico: [email protected]
Correo postal: Rúa Trasdeza, 96, Baixo 1 36540 Silleda

Modelo de formulario de desistencia (só debe cumprimentar e enviar o presente formulario se se desexa desistir do contrato):

Por medio de comunícolle que desisto do contrato de compra do seguinte ben (indicando os seguintes datos):

NOME DO PRODUTO*
PREZO DO PRODUTO*
REFERENCIA DO PRODUTO*

Datos obrigatorios

Imprescindible facilitar os seguintes datos persoais, se non se deixa constancia dos mesmos, entenderemos que o dereito de desistencia non poderá exercerse:

✓ Datos persoais do consumidor.

✓ Domicilio do consumidor.

✓ Firma do consumidor (se se envía por carta)

✓ Data da firma do documento (se se envía por carta)

✓ Data e documento de compra do produto.

O prazo de desistencia empezará a contar a partir do día que o comprador recibiu o pedido, ou na súa falta, desde o momento en que recolle o produto na tenda.

O dereito de desistencia está suxeito ás seguintes condicións:

Non se permitirá a devolución do produto sen os envoltorios ou os paquetes en que foi enviado, xunto coas garantías e instrucións.
Os produtos dun mesmo pedido débense devolver no mesmo envío, non aceptándose devolucións dun mesmo pedido por separado.

Os produtos deben estar na súa embalaxe e cos precintos de garantía intactos.

Non pasar o prazo de 15 (quince) días naturais, desde a aceptación da compra.

Se o produto non cumpre coas condicións mencionadas anteriormente, enviaráselle un correo electrónico, argumentando que non procede o exercicio do Dereito de Desistencia.

O PRESTADOR reterá o importe do reembolso ata recibir a mercadoría na seguinte dirección: As Quintas 48, código postal 36684 Codeseda, Pontevedra

Os gastos de devolución correrán a cargo do cliente.

No caso, que a devolución se faga con outra empresa de transporte diferente á contratada polo prestador, en ningún caso, este responsabilízase da perda do paquete, ou ben, do estado en que chegue. En caso de perda da mercadoría, ou se se producisen danos na mercadoría, o cliente deberá cargar cos gastos do reembolso e do produto extraviado, ou danado, no seu caso.

Non se poderá exercer o dereito á desistencia para aquelas compras realizadas de maneira personalizada para o cliente como gravados, xoias personalizadas, encargos exclusivos.

Se o comprador observase á recepción do paquete, que non estivese correctamente pechado ou o mesmo presentase roturas, o comprador deberá deixar constancia por escrito do feito no albará de entrega, e informar por e-mail a [email protected] en menos de 24 horas ao PRESTADOR, para proceder a esixir as posibles reclamacións.

En caso que o cliente non realizase reclamación algunha nas 24 h seguintes á recepción do produto, O PRESTADOR entenderá que se recibiu o paquete en correctas condicións, e non se aceptará ningunha reclamación por deterioracións no paquete.

  1. Consecuencias da desistencia

Se o dereito de desistencia por parte do cliente, é aceptado polo PRESTADOR ao cumprir todos os requisitos legais, devolveráselle todos os pagos recibidos por parte do mesmo, excluídos os gastos de mensaxería, sen ningunha demora indebida e, a partir da data na que se nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato, a condición de que exercese o seu dereito dentro do prazo de 15 (quince) días naturais.

Procederemos a efectuar o devandito reembolso por calquera das seguintes formas, a decisión do cliente:

– A través dun vale de compra/tarxeta regalo sen data de caducidade

– Utilizando o mesmo medio de pago empregado polo cliente para a transacción inicial, a non ser que dispuxese expresamente o contrario, de maneira razoada.

Se o cliente non indica por cal das dúas formas quere que se realice o reembolso, optarase pola primeira opción:

– A través dun vale de compra/tarxeta regalo sen data de caducidade

  1. Pedidos e compras

O PRESTADOR facilita de forma clara e comprensible, a información veraz e suficiente sobre as características dos seus produtos. É por iso, que os produtos que se poñen á venda ofrecen a máxima garantía, tanto desde o punto de vista técnico, como legal.

O servizo de compra on- line a través do presente portal queda regulado nas presentes Condicións Particulares, sometendo a compra de produtos ás seguintes particularidades:

Os usuarios contratantes deben ser maiores de 18 anos.
Os pedidos do portal serán previamente solicitados polo cliente, ao titular da web, mediante o seu acceso ao carriño da compra.
Confirmado o pedido indicarase o prezo para pagar polo cliente, na folla de pedido xunto cos impostos e pórtelos correspondentes.
Unha vez realizada a solicitude da compra por parte do cliente, será confirmado por escrito por un medio dixital e nunha conta de correo electrónico facilitada polo cliente.
Enviada a confirmación do pedido por parte do vendedor, entenderase celebrado o contrato e executarase o mesmo de acordo coas condicións xerais de contratación especificadas no punto uno.

2.1 Prezos de pórtelos

Para compras iguais ou inferiores a 49€ os prezos de pórtelos dos produtos son os seguintes:

Destino / Prezo
España peninsular 4,90€
Portugal 4,90€

Pórtelos serán GRATUÍTOS para as compras superiores a 49€. No caso de que o cliente devolvese o produto, os gastos de devolución, sempre irán cargo do cliente.

NOTA INFORMATIVA.- TODOS Os PREZOS DE PÓRTELOS LEVAN INCLUÍDO O IVE/IVE

A empresa de repartición é a seguinte:

  • TOURLINE http://www.tourlineexpress.com

O PRESTADOR resérvase o dereito de modificación, suspensión temporal ou cancelación, en calquera momento do servizo. Así mesmo terá o dereito para rexeitar aquelas compras que non superen os controis de seguridade establecidos nos seus sistemas de comercio electrónico, e nos sistemas de seguridade dos prestadores de servizos de pago, que contratase para a xestión dos pagos neste Portal.

CONDICIÓNS E DE ENVÍO E PRAZOS DE ENTREGA:

– Quedan excluídos os sábados, días festivos e festas locais para o envío de pedidos.

– A confirmación de pago dará inicio ao compromiso do servizo de entrega.

– Non se admitirán envíos a apartados de correos.

– O PRESTADOR garante a elaboración do pedido sempre que haxa existencias en stock, o mesmo día da chegada do mesmo, ou o día que se reciba o pago.

– Entrega do produto:

Se o pedido realízase antes das 17:00 horas, a entrega ao cliente realizarase antes das 72 horas posteriores á realización do pedido
Os pedidos que se realicen despois das 17:00 horas empezarán a contar a partir do seguinte día laborable.
Os pedidos que se realicen en sábados, domingos e festivos locais ou nacionais, tramitaranse ao día seguinte día laborable.

Para pedidos non dispoñibles en stock, o prazo será como máximo 30 días ou, no caso de que sexa superior, informaremos o cliente do novo prazo estimado. – O PRESTADOR resérvase o dereito para variar o tipo de envío e a compañía pola cal se efectúa o transporte da mercadoría, a condición de que, non supoña un prexuízo manifesto para o cliente.

– Infórmase o usuario que no momento da entrega da mercadoría, se o mesmo estivese ausente, tentarase facer unha posterior entrega, pero se se tivese que realizar unha terceira en entrega no domicilio do cliente, pórtelos serán da súa conta e cargo exclusivo, ou ben, deberá acudir á delegación da empresa de repartición que lle corresponda por proximidade, para proceder á recollida do pedido.

2.2 Medios de pago

Para o proceso de pago, utilízanse os servizos de terceiros alleos ao mesmo e, en particular o servizo de pago seguinte:

VISA/ MASTERCARD
TRANSFERENCIA BANCARIA

Todos os medios de pagos, realízanse a través do sistema electrónico de pasarela de pago, da entidade financeira Caixabank, que funciona como un terminal de punto de venda virtual. O PRESTADOR do devandito servizo solicitará ao usuario determinados datos para realizar o pago, conforme ás modalidades de pago que este ofreza.

Unha vez finalizado o proceso de pago con éxito, o contrato entenderase celebrado e O PRESTADOR confirmará tal contratación por correo electrónico, de acordo coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

Servizo de atención ao cliente:

De acordo coa Lei de Consumidores e Usuarios, ao tratarse de contratos fóra de establecemento mercantil, O PRESTADOR, pon ao dispor dos seus clientes un medio de información veraz e económico.

Para calquera reclamación ou suxerencia os clientes poden poñerse en contacto a través dos seguintes medios:

Correo electrónico: [email protected]
Correo postal: Rúa Trasdeza, 96, Baixo 1 36540 Silleda, achegando unha fotocopia do DNI ou documento acreditativo da súa identidade.
Teléfono: 604 08 24 63

2.3 Devolucións de produtos

A política de entrega dos pedidos e as posibles devolucións de produtos rexeranse polas seguintes regras:

  1. O PRESTADOR resérvase o dereito de modificación, suspensión temporal ou cancelación, en calquera momento do servizo.
  2. O PRESTADOR non se fai responsable dos posibles erros que poidan derivarse por fallos do sistema informático, ou ben, polas propias equivocacións humanas que se puidesen ocasionar, na facturación, venda dos produtos ou comunicación comercial. Nese caso, rectificaranse de maneira obxectiva, sen que dea lugar a indemnizacións nin pagos adicionais ao cliente, e ofrecerase ao usuario a posibilidade de realizar un novo pedido ou desistir do mesmo, devolvendo o diñeiro, ao cliente, que abonase na compra inicial, no seu caso.
  3. Se por causas non atribuíbles ao PRESTADOR, forza maior ou un erro na contabilización do stock, puxésese á venda un produto non dispoñible, e este fose adquirido por un usuario na tenda on- line, O PRESTADOR comprométese a actuar de boa fe e ofrecer ao usuario una das seguintes posibilidades:

– Reembolsar a cantidade que o cliente abonase polo produto comprado, sen ningún tipo de indemnización ao mesmo, a través do mesmo medio polo que se realizou o pago.

– Substituílo por outro modelo, de igual calidade e valor, dispoñible en stock, previo consentimento por parte do cliente.

– Se houber posibilidade de dispoñer do mesmo produto, nun prazo posterior, envialo nun novo termo de entrega, pactado previamente co cliente. Senón, devolveríaselle o importe abonado ao cliente, en caso de non estar conforme.

Notificar a decisión de devolución:

Para exercer o dereito de desistencia, o usuario deberá notificar a súa decisión para desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca enviada por correo electrónico, WhatsApp ou carta enviada por correo postal certificado. Deberá utilizar o seguinte modelo de formulario.

Modelo de formulario de desistencia (só debe cumprimentar e enviar o presente formulario se se desexa desistir do contrato):

Por medio de comunícolle que desisto do contrato de compra do seguinte ben (indicando os seguintes datos):

REFERENCIA ou NOME DO PRODUTO*
PREZO DO PRODUTO*
DATA E NÚMERO DO DOCUMENTO DE COMPRA DO PRODUTO* (ou achegar o documento de compra)

Datos obrigatorios

Imprescindible facilitar os seguintes datos persoais, se non se deixa constancia dos mesmos, entenderemos que o dereito de desistencia non poderá exercerse:

✓ Nome e apelidos do consumidor.

✓ Domicilio do consumidor.

✓ Teléfono de contacto.

Deberá dirixilo a unha das seguintes direccións dispoñibles:

Correo electrónico: [email protected]
WhatsApp: 604 08 24 63
Correo postal: Rúa Trasdeza, 96, Baixo 1 36540 Silleda

2.4 Procedemento de contratación e rexistro

Antes da contratación, o cliente terá á súa disposición no portal a información relativa aos trámites que deben seguirse para a celebración do contrato electrónico de compravenda de produtos ou servizos a través do Servizo.

O procedemento de compra on- line consta de varias fases:

1ª Fase: Escoller os produtos expostos na tenda on- line, por parte do usuario.

2ª Fase: Encher os datos persoais necesarios, no apartado dispoñible na nosa páxina web https://mamasuncion.gal do formulario correspondente, para proceder á compra on- line.

3ª Fase: Confirmación do pedido, momento en que se perfecciona o contrato ao amparo da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

4ª Fase: Pago, onde constarán todos os importes a cobrar, incluídos os impostos.

5ª Fase: Envío dos produtos elixidos polo usuario, que corresponde ao vendedor.

Para o proceso de compra on- line requiriránselle os datos que sexan necesarios para realizar a execución e control da compra, incluídos a entrega do produto e o pago do prezo.

Os datos de facturación serán aqueles que consten no rexistro do usuario. O PRESTADOR non se responsabiliza dos erros cometidos polo usuario nos datos que nos facilite para a realización da compra, debendo o usuario prestar especial atención no enchemento dos formularios e, sen prexuízo, da posibilidade de corrixir os devanditos datos tras a realización da compra.

Se o usuario introduce datos erróneos durante o proceso de compra e a súa corrección dá lugar a gastos, O PRESTADOR resérvase o dereito para cargar a conta do Usuario devanditos gastos ou a anular a compra solicitada.

Para modificar os seus datos de rexistro, poderá dirixirse por correo electrónico ou postal:

Correo electrónico: [email protected]
Correo postal: Rúa Trasdeza, 96, Baixo 1 36540 Silleda