Envíos e devolucións

PREZOS DOS PORTES

Para compras iguais ou inferiores a 49€ pórtes serán:

España peninsular: 4,90€

Portugal 4,90€

Os portes serán GRATUÍTOS para as compras superiores a 49€. No caso de que o cliente devolvese o produto, os gastos de devolución, sempre irán cargo do cliente.

NOTA INFORMATIVA.- TODOS Os PREZOS DE PORTES LEVAN INCLUÍDO O IVE/IVE

A empresa de repartición é a seguinte:

VIADEZA

O PRESTADOR resérvase o dereito de modificación, suspensión temporal ou cancelación, en calquera momento do servizo. Así mesmo terá o dereito para rexeitar aquelas compras que non superen os controis de seguridade establecidos nos seus sistemas de comercio electrónico, e nos sistemas de seguridade dos prestadores de servizos de pago, que contratase para a xestión dos pagos neste Portal.

CONDICIÓNS DE ENVÍO E PRAZOS DE ENTREGA:

  • Quedan excluídos os sábados, días festivos e festas locais para o envío de pedidos.
  • A confirmación de pago dará inicio ao compromiso do servizo de entrega.
  • Non se admitirán envíos a apartados de correos.
  • O PRESTADOR garante a elaboración do pedido sempre que haxa existencias en stock, o mesmo día da chegada do mesmo, ou o día que se reciba o pago.
  • O PRESTADOR resérvase o dereito para variar o tipo de envío e a compañía pola cal se efectúa o transporte da mercadoría, a condición de que, non supoña un prexuízo manifesto para o cliente.
  • Infórmase o usuario que no momento da entrega da mercadoría, se o mesmo estivese ausente, tentarase facer unha posterior entrega, pero se se tivese que realizar unha terceira entrega no domicilio do cliente, portes serán da súa conta e cargo exclusivo, ou ben, deberá acudir á delegación da empresa de repartición que lle corresponda por proximidade, para proceder á recollida do pedido.

Prazos de entrega do produto:

  • Se o pedido realízase antes das 17:00 horas, a entrega ao cliente realizarase antes das 72 horas posteriores á realización do pedido
  • Os pedidos que se realicen despois das 17:00 horas empezarán a contar a partir do seguinte día laborable.
  • Os pedidos que se realicen en sábados, domingos e festivos locais ou nacionais, tramitaranse ao día seguinte día laborable.

Para pedidos non dispoñibles en stock, o prazo será como máximo 30 días ou, no caso de que sexa superior, informaremos o cliente do novo prazo estimado.

DEVOLUCIÓNS DE PRODUTOS

Devolución:

Se o dereito de desistencia por parte do cliente, é aceptado polo PRESTADOR ao cumprir todos os requisitos legais, devolveráselle todos os pagos recibidos por parte do mesmo, excluídos os gastos de mensaxería, sen ningunha demora indebida e, a partir da data na que se nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato, a condición de que exercese o seu dereito dentro do prazo de 15 (quince) días naturais.

Procederemos a efectuar o devandito reembolso por calquera das seguintes formas, a decisión do cliente:

– A través dun vale de compra/tarxeta regalo sen data de caducidade

– Utilizando o mesmo medio de pago empregado polo cliente para a transacción inicial, a non ser que dispuxese expresamente o contrario, de maneira razoada.

Se o cliente non indica por cal das dúas formas quere que se realice o reembolso, optarase pola primeira opción:

– A través dun vale de compra/tarxeta regalo sen data de caducidade

O dereito de desistencia está suxeito ás seguintes condicións:

Non se permitirá a devolución do produto sen os envoltorios ou os paquetes en que foi enviado, xunto coas garantías e instrucións.

Os produtos dun mesmo pedido débense devolver no mesmo envío, non aceptándose devolucións dun mesmo pedido por separado.

Os produtos deben estar na súa embalaxe e cos precintos de garantía intactos.

Non pasar o prazo de 15 (quince) días naturais, desde a aceptación da compra.

Se o produto non cumpre coas condicións mencionadas anteriormente, enviaráselle un correo electrónico, argumentando que non procede o exercicio do Dereito de Desistencia.

O PRESTADOR reterá o importe do reembolso ata recibir a mercadoría na seguinte dirección: As Quintas 48, código postal 36684 Codeseda, Pontevedra.

Os gastos de devolución correrán a cargo do cliente.

No caso, que a devolución se faga con outra empresa de transporte diferente á contratada polo prestador, en ningún caso, este responsabilízase da perda do paquete, ou ben, do estado en que chegue. En caso de perda da mercadoría, ou se se producisen danos na mercadoría, o cliente deberá cargar cos gastos do reembolso e do produto extraviado, ou danado, no seu caso.

Non se poderá exercer o dereito á desistencia para aquelas compras realizadas de maneira personalizada para o cliente como gravados, xoias personalizadas, encargos exclusivos.

Prazo:

O prazo de desistencia empezará a contar a partir do día que o comprador recibiu o pedido, ou na súa falta, desde o momento en que recolle o produto en tenda.

Notificar a decisión de devolución:

Para exercer o dereito de desistencia, o usuario deberá notificar a súa decisión para desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca enviada por correo electrónico, WhatsApp ou carta enviada por correo postal certificado. Deberá utilizar o seguinte modelo de formulario.

Modelo de formulario de desistencia (só debe cumprimentar e enviar o presente formulario se se desexa desistir do contrato):

Por medio de comunícolle que desisto do contrato de compra do seguinte ben (indicando os seguintes datos):

REFERENCIA ou NOME DO PRODUTO*
PREZO DO PRODUTO*
DATA E NÚMERO DO DOCUMENTO DE COMPRA DO PRODUTO* (ou achegar o documento de compra)

Datos obrigatorios

Imprescindible facilitar os seguintes datos persoais, se non se deixa constancia dos mesmos, entenderemos que o dereito de desistencia non poderá exercerse:

✓ Nome e apelidos do consumidor.

✓ Domicilio do consumidor.

✓ Teléfono de contacto.

Deberá dirixilo a unha das seguintes direccións dispoñibles:

Correo electrónico: [email protected]
WhatsApp: 692 810 145
Correo postal: As Quintas 48, código postal 36684 Codeseda, Pontevedra.

Imprescindible facilitar os seguintes datos persoais, se non se deixa constancia dos mesmos, entenderemos que o dereito de desistencia non poderá exercerse:

✓ Datos persoais do consumidor.

✓ Domicilio do consumidor.

✓ Firma do consumidor (se se envía por carta)

✓ Data da firma do documento (se se envía por carta)

✓ Data e documento de compra do produto.